Regulamin

Regulamin sklepu internetowego eets.pl

 

§1 DEFINICJE

 

§2 POSTANOWIENIE OGÓLNE

 

§3 ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

§4 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

§5 DOSTAWA

 

§6 PŁATNOŚĆ

 

§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

§8 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§1. DEFINICJE

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

§1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

 

§1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

 

§1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

§1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

 

§1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

§1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

 

§1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

 

§1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem eets.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

 

§1.10. SPRZEDAWCA – ETS Sp. z o.o. z siedzibą ul. Stalowa 9 08-110 Zelków-Kolonia NIP: 5213707861, numer telefonu: (+48) 609 161 600 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. Cennika właściwego operatora).

 

§1.11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

 

§1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§1.14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 

 

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

§2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

 

§2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

 

§2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

 

ETS Sp. z o.o. ul. Stalowa 9 08-110 Zelków-Kolonia NIP: 5213707861, numer telefonu: (+48) 609 161 600 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. Cennika właściwego operatora).

 

§2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

 

§2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;

 

§2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

 

§2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 

§2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;

 

§2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

 

§2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1280x768 pikseli;

 

§2.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 15.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 22.0.1229.79 m lub nowszej.

 

§2.7. Usługodawca wykorzystuje pliki typu  cookie , które gromadzą informacje związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Klienta w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu na Konto), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać Hasła.

 

§ 2.8. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§2.9. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

§2.10. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 

§2.11. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.

 

§2.12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

 

 

§3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

§3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

 

§3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

 

§3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

 

§3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym

 

następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.

 

§3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

 

§3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

 

§3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.

 

§3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

 

§3.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.

 

§3.6.2. Klient, który dokonał Rejestracji Konta może wypowiedzieć umowę o świadczenie tejże usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym także poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu takiej dyspozycji korzystając z opcji w ramach Konta.

 

§3.6.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

 

§3.6.4. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

 

§3.6.5. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

§4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do katalogu przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, bądź wprowadzenia w nich zmian.

 

§5. Klient nie może wprowadzać zmian w zamówieniu po dokonaniu płatności.

 

 

§4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

§4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

§4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne po podaniu produktu do koszyka.

 

§4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym,które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 

§4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

 

§4.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać dane niezbędne do złożenia zamówienia oraz dane do faktury jeżeli jest potrzebna.

 

§4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola "Złóż zamówienie".

 

§4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji

 – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

 

§4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

 

§5. DOSTAWA

 

§5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta i opłacona Umowa sprzedaży – dla zamówień za pobraniem liczymy od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

 

§5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

 

§5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość wysyłki i ceny do innych krajów muszą być każdorazowo uzgadniane przed zawarciem umowy sprzedaży.

 

§5.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania. Po dodaniu produktu / produktów do koszyka sklep przeliczy i poda wszystkie możliwości wysyłki i odpowiadające im ceny.

 

§5.5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

§6. W przypadku nieobecności Odbiorcy pod adresem podanym w Zamówieniu Kurier w miare możliwości pozostawi awizo z numerem kontaktowym oraz będzie próbował dostarczyć przesyłkę ponownie. Po drugiej nieudanej próbie dostawy lub w przypadku odmowy przyjęcia przesyłki bez uzasadnienia lub w przypadku podania błędnych danych adresowych Klient zostanie obciążony kosztami transportowymi zwrotu przesyłki do Sprzedawcy oraz kosztami obsługi towaru zwracanego i ponownej wysyłki do Klienta.

 

§6. PŁATNOŚĆ

 

§6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 

§6.1.1. Za pobraniem;

 

§6.1.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).

 

§6.1.3. Gotówka dla odbiorów osobistych w siedzibie firmy.

 

§6.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

 

§6.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

 

§7. W przypadku niektórych produktów, dostępnych na zamówienie na warunkach indywidualnych, wymagana jest przedpłata. Dotyczy produktów, dla sprowadzanych na indywidualne zamówienie klienta, które nie są objęte możliwością zwrotu.

 

§8. Każda transakcja będzie domyślnie potwierdzona paragonem lub na życzenie klienta Fakturą VAT.

 

§7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

§7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres:

ETS Sp. z o.o. ul. Stalowa 9 08-110 Zelków-Kolonia NIP: 5213707861, numer telefonu: (+48) 609 161 600

§7.2. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

 

§7.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 

§7.4. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

 

§7.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

 

(1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2;

 

(2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

 

(3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

 

(4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

 

(5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

 

(6) produktów dostępnych na specjalne zamówienie

 

§8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

§8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

 

§8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

§8.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres ETS Sp. z o.o. ul. Stalowa 9 08-110 Zelków-Kolonia NIP: 5213707861, numer telefonu: (+48) 609 161 600 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pawel.latusek@eets.pl, paulina.olszewska@eets.pl

 

§8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

§8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej

 

§8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie na adres ETS Sp. z o.o. ul. Stalowa 9 08-110 Zelków-Kolonia NIP: 5213707861, numer telefonu: (+48) 609 161 600 lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pawel.latusek@eets.pl

 

§8.2.2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym zauważył nieprawidłowości w świadczeniu Usługi elektronicznej.

 

§8.2.3. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 

§8.2.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

§8.2.5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

§8.3. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem katalogu produktów eets.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych produktach. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w opisie produktów. Zdjęcia produktów umieszczone na stronie są przykładowymi i służą prezentacji konkretnych produktów.

 

§8.4. Towar należy przesłać na adres sklepu na własny koszt i ryzyko składając jednocześnie oświadczenie na piśmie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Formularz zwrotu do pobrania w serwisie eets.pl. W przypadku nie dopełnienia któregoś z powyższych warunków przez kupującego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie przyjęcia przesyłki zwrotnej lub zarzut bezskuteczności odstąpienia od umowy. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz swoje dane personalne. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 

 

§9. POSTANOWIENIE KOŃCOWE.

 

§9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 

§9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

 

obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§9.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

 

§9.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: https://eets.pl oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

 

§9.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 9.3 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek […] np. dowodu zakupu i specyfikacji Zamówienia.

 

§9.5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl